info@haaglandenjuristen.nl 070 3596206

Blog / Erfrecht

Erfenis beneficiair aanvaarden

Wat is beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden van een nalatenschap is aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In simpel Nederlands komt het er op neer dat wie beneficiair aanvaardt, zich indekt tegen het risico van een negatieve nalatenschap. Een erfgenaam kan de nalatenschap ook verwerpen of zuiver aanvaarden. Wie zuiver aanvaardt, kan daarna in beginsel niet meer beneficiair aanvaarden. Een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk. Er zijn enkele uitzonderingssituaties, waarin de kantonrechter de erfgenaam kan machtigen om alsnog beneficiair te aanvaarden. Hebt u een erfenis zuiver aanvaard, maar hebt u daar spijt van, neem zo snel mogelijk contact op met Haaglanden Juristen.

Waarom beneficiair aanvaarden?

Beneficiaire aanvaarding heeft eveneens aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap tot gevolg, maar deze aansprakelijkheid wordt begrensd door de waarde van het aandeel van de erfgenaam in de goederen van de nalatenschap. De beneficiair aanvaarde erfgenaam is dan ook niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Hoe aanvaard je een erfenis beneficiair?

De keuze voor aanvaarding of verwerping door een erfgenaam wordt gedaan door het afleggen van een verklaring ter griffie van de rechtbank binnen welk arrondissement de laatste woonplaats van erflater is gelegen. In de praktijk wordt de keuze meestal gemaakt bij de notaris waarbij een akte van volmacht wordt getekend. De notaris zal dan als gevolmachtigde de keuze ter griffie van de rechtbank afleggen.

Wees voorzichtig in de praktijk

Een erfgenaam kan door zijn gedragingen de nalatenschap zuiver aanvaarden.  Het toe-eigenen van goederen van de nalatenschap wordt veelal uitgelegd als zuivere aanvaarding. Als een erfgenaam door zijn gedragingen een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, dan is beneficiaire aanvaarding of verwerping niet meer mogelijk. Het kan dan ook zijn dat achteraf komt vast te staan dat een verklaring van beneficiaire aanvaarding ter griffie van de rechtbank geen rechtswerking heeft omdat op het moment dat de verklaring werd afgelegd de nalatenschap door de erfgenaam wegens zijn gedragingen reeds zuiver was aanvaard. Indien u eerst een antieke klok mee naar huis neemt en vervolgens beneficiair aanvaardt, heeft die beneficiaire aanvaarding geen werking en hebt u dus zuiver aanvaard, met alle gevolgen van dien. Het is dus verstandig om in contact te treden met een specialist op het gebied van erfrecht voordat u handelt. Haaglanden Juristen zal u in een voorkomend geval graag van dienst zijn.

Contact

Voor advies ter zake het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap kunt u ons bellen 070-3596206 of een bericht sturen info@haaglandenjuristen.nl